Categories

Support Online

(84)945623636
(84)915139391

Giới thiệu

ANHOAPULP

AN HOA PULP TRADE PROMOTION

 


Sức mệnh /Mission/ 使命:

Thúc đẩy giao thương bột giấy An Hòa với khách hàng quốc tế /Promote trade An Hoa pulp with international partners/  促进安和纸浆贸易与国际各户的交商

 


Giá trị cốt lõi  /Core values/核心价值观:

Tăng hiệu quả và giảm chi phí giao thương dựa trên cơ sở  / Increase efficiency and reduce trade costs based on / 提高效率,降低贸易成本


+ Hỗ trợ kết nối trực tiếp giữa khách hàng với nhà cung cấp / Supports direct connection between customer and supplier / 支持各户和供应商之间的的直接连接


+ Tối ưu giá thông qua cạnh tranh (hướng tới đấu giá trực tuyến) công khai /Optimal prices through competition (towards online auctions) public/最优价格通过竞争(对网上拍卖)公开


+ Khai thác triệt để chính sách kinh doanh, thanh toán… của các bên để đảm bảo gia tăng giá trị cho đối tác  / Get the most from business and payment policies of the parties to add value to the partners / 以确保各方合作伙伴的价值而充分利用业务政策,支付。。。。。。


+ Cung cấp thông tin kinh doanh: tin cậy, kịp thời, minh bạch… / Provide information business: reliable, timely, transparent .../ 提供商务信息:可靠,及时,明确。。。。。。

 


Dịch vụ /Services/服务: 

Hỗ trợ bán  bột giấy An Hòa và mua hóa chất  / An Hoa  pulp sales support and Support purchasing chemicals / 支持安和纸浆销售及购买化学品